Una editorial petita, al servei d'autors i lectors

Avís legal

Avís legal

El present avís regula l'ús d'aquesta pàgina web que Témenos edicions posa a disposició del públic en el present URL. La utilització de la pàgina web per un tercer li atribueix la condició d'usuari. La simple utilització de la informació continguda en aquesta pàgina web implica la total acceptació de l'Avís Legal per l'usuari, pel que li aconsellem encaridament que hi accedeixi cada vegada que torni a aquest lloc web, per la seva constant actualització, quedant obligat l'usuari per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la pàgina web. Témenos edicions pot oferir a través de la pàgina web, serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present avís legal, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret. 

IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB 

Témenos edicions, domiciliada a 08014 - Barcelona, C / Robrenyo, 26, 2n 1a, és propietat de Carlos Cervelló Espanyol, amb N.I.F. nombre 38078950N. La seva pàgina web és www.temenosedicions.com.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB 

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes illícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la pàgina web o els seus serveis. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Tem-nos edicions presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. Igualment, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la pàgina web. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de Témenos edicions o de tercers. 

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ 

L'enviament de qualsevol dels formularis de comanda suposa una via de contractació electrònica en els termes que reconeix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació. Basant-se aquesta llei, Témenos edicions li informa que el correcte enviament de les dades veraces i necessàries, i la posterior efectivitat en el pagament seran els únics tràmits a complir per tal contractació. El document en què aquesta es formalitzi, al qual vostè tindrà accés en tot moment, serà emmagatzemat a les nostres oficines durant el temps legalment obligatori. 

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA DELS PRODUCTES DE TÉMENOS EDICIONS

El present acord regula les condicions generals de compra per a les diverses publicacions ofertes en aquesta pàgina web per part Témenos edicions  pel que el CLIENT, en el moment que completa el procés de registre i compra alguna publicació, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació.

CLÀUSULES PRIMERA.- Objecte

El present acord té per objecte la compra i acceptació per part del CLIENT de les publicacions ofertes en aquesta web per Témenos edicions, i lliurement escollides pel CLIENT, conformement als termes i condicions recollits en les clàusules del present document.

SEGONA. - Procediments de compra

 • a) Escollir el llibre i afegir-lo a la Cistella de la Compra.
 • b) Efectuar l'ordre de compra.
 • c) Registrar-se com a usuari.
 • d) Emplenar el formulari.
 • e) Efectuar pagament (Visa) 

TERCERA. - Preu, formes de pagament i lliuraments

A. Preu: En contraprestació per les publicacions adquirides, el CLIENT accepta pagar expressament a Témenos edicions, les quantitats especificades en aquest moment en la relació de preus establertes en la pàgina web www.temenosedicions.com per a la corresponent publicació triada. Tots els preus publicats inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent. Les despeses d'enviament NO estan inclosos en els preus indicats per a cada publicació. Aquests, s'indiquen en efectuar l'ordre de compra.

B. Forma de pagament:

 • a) Pagament per mitjà de targeta Visa. Se li sollicitarà les dades de la seva targeta.
 • b) Tots els procediments de pagament es realitzen per mitjà de servidors segurs, garantint Témenos edicions la confidencialitat de les comunicacions que mantingui amb el CLIENT.

C. Lliurament de productes:

El lliurament de les comandes es realitza per mitjà de missatgeria (MBE). El termini de lliurament pot variar en funció de la ubicació del punt de lliurament de la comanda, i de la disponibilitat de les publicacions. Excepcionalment, els terminis de recepció del producte poden variar per circumstàncies alienes a l'editorial, tals com incidències en el transport o dificultats en el lliurament de les publicacions.

Témenos edicions queda exonerada de qualsevol retard extraordinari l'origen del qual es deguin a problemes per a la recepció del producte per part del CLIENT.

Les despeses d'enviament s'indiquen en el moment d'efectuar la compra de la publicació escollida.

QUARTA. - Devolució de comandes i anul·lacions

En el cas que el CLIENT no estigui satisfet amb la compra realitzada, disposa d'un termini de 7 dies des de la recepció del producte per a la seva devolució, comprometent -se Témenos edicions, al reemborsament dels diners de la compra.

Aquesta devolució no inclou les despeses d'enviament que correran a càrrec del CLIENT, excepte en el supòsit que els llibres presentin defectes, o la compra efectuada es basi en errors tipogràfics aliens a la nostra voluntat, que poguessin haver-se comès en la nostra pàgina web, i que hagin provocat la compra per error de la publicació.

Solament s'accepta l'anul·lació de comandes, si no s'ha procedit a l'enviament d'aquests.

CINQUENA. - Exoneració de responsabilitats

Les opinions aparegudes en les publicacions accessibles des d'aquesta pàgina web, pertanyen als seus respectius autors, editors o distribuïdors corresponents. Témenos edicions queda exonerada directa i indirectament de qualsevol responsabilitat.

Témenos edicions no pot garantir en tot moment la disponibilitat de les publicacions ofertes en la seva pàgina web. En el supòsit que la publicació comprada per l'usuari es trobi esgotada, aquest tindrà l'opció d'escollir altra, o sol·licitar la devolució de l'import abonat.

SISENA. - Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de Témenos edicions qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant Témenos edicions exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement de Témenos edicions en correu electrònic o telèfons indicats en aquest contracte.

SETENA.- Compromís, acceptació i validesa del contracte

 • A) Tal com indica en la política de privadesa de la nostra pàgina web, el CLIENT és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de l'actualització dels mateixos.
 • B) B. El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privadesa de la pàgina web de Témenps edicions
 • C) El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.
 • D) El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “clic ” corresponent indicat en la nostra pàgina www.temenosedicions.com i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.

VUITENA. - Llei aplicable i resolució de conflictes

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per acudir, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 1/10/2011. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació als preus i publicacions ofertes. Per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.